הרצאות בנושא  

הודעה לעובד בתלוש : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הודעה לעובד בתלוש

הדרכה

הודעה לעובד בתלוש

בתוכנת השכר טריו של עוקץ

ניתן לרשום לעובד הודעה אישית בתלוש באחת מהאפשרויות הבאות:

במשכורת של העובד לשונית נתוני תלוש

בשדה הערה לעובד

נרשום את הנוסח הרצוי.

הודעה זו תופיע באופן חד פעמי בחודש שכר נוכחי בלבד.

אפשרויות שניה הינה

דרך תפריט עובד-הודעות

נבחר את העובד

נזין את תאריכי חודש שכר נוכחי

נרשום את הנוסח הרצוי

ונסמן וי על שדה תלוש.

אפשרות זו מתאימה גם למצב בו

מעוניינים שההודעה האישית תופיע בתלושי השכר במשך כמה חודשים

וזאת ע"י כך שנזין את תאריכי חודשי השכר שעבורם ההודעה רלוונטית .