הרצאות בנושא  

דוח חבות חופשה : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

דוח חבות חופשה

הדרכה

בתוכנות השכר של עוקץ ניתן להפיק

דוח חבות חופשה באופן הבא

לרוב מפיקים דוח זה בסוף שנה ולכן נכנס בחודש עבודה דצמבר של השנה הרלוונטית

ניתן כמובן להפיק דוח זה מכל חודש עבודה רצוי.

ההפקה הינה מתפריט  דוחות- דוחות נוספים

נבחר מהטבלה את  האופציה חבות חופשה.

נוודא תקינות הגדרת תאריכי החודש ונלחץ אישור

הדו"ח מציג לכל עובד את יתרת החופשה שנצברה לזכותו, את התעריף ליום וסה"כ ערך כספי לתשלום.

ניתן להעביר דוח זה לאקסל או ל PDF