תושרפהל קיסעמה תוירחאוידבועל תוינויסנפהוירט רכשה תנכות תכרדה ךותמ24/11/15 www.oketz.co.il
ינויסנפה ןוכסיחה קושב םיילוחהידסומ ףוג לכל תונפל םישרדנ עדימ תלבק םשל(רתאב רותיאל םינתינה םיליעפ אל תונובשחב םיפסכ טעמל)רצואה דרשמ לש טנרטניאהםישרדנ ינויסנפ רצומב תולועפ עוציב םשלידסומ ףוג לכל תונפלתלבק םשל ידסומ ףוג לכ תושירדב תודיחא רסוחתולועפ עוציבו עדימ
ינויסנפה ןוכסיחה קושב םיילוחהע םיפסכ דוינ םע םייוציפה יפסכ רותיאב ישוק"ידבועהןובשחב םמושיר יאו ידסומה ףוגב םיפסכ תדקפהדבועהתודקפהב רוגיפ לע ידסומ ףוג לש אווש תושירד