תינויסנפ תגצמץקוע - םימדקתמל2014 ינוי ימטסט ןויע םוי ךותמwww.kariera.co.il
תגצמה ןכותםיגשומםתועמשמו ינויסנפה קושב םייונישתוחטבמה תורבחב םייונישםתדרוהו םיינויסנפה םירצומב לוהינה ימדינויסנפ רצומ םירחוב ךיאלוהינ ימד וא חטבומ םדקמתוריש רצומו יחוטיב רצומ"היסנפה דכ"2
"םויה דע" ינויסנפה קושהחוטיבה תרבח תא רחוב קיסעמה(דע2005)חוטיבה תינכות תא רחוב קיסעמה(דע2005)חוטיבה ןכוס תא רחוב קיסעמהרשאמו םידבועה לש םינותנה לכל ףושח קיסעמהדבועה הצורש יוניש לכ
"םויה דע" ינויסנפה קושהשי ךא ינויסנפה ביצקתל ףסונ תואצוה ןיא קיסעמלהרקבהו תורתיה םימולשתה לוהינל תושירד ולהניטקמ תלזומ הדובע רשוכ ןדבא תולע/תדסבסמקיסעמה תואצוה תאדיבעמה לע הניה האלמה תוירחאה
"םויהמ" ינויסנפה קושהחוטיבה תרבח תא רחוב דבועה,רחוב קיסעמה"לדחמ תרירב"כ חוטיב תרבחתא רחוב דבועהתינכותחוטיבהרחוב דבועהןכוס תאחוטיבה"(חווטבידיימה)"קיסעמהףושח וניאםידבועה לש םינותנה לכלאל וליפא דבועה הצורש םייוניש רשאמ וניאוםירוטיפ ייוציפ תורתי תורבעה
"םויהמ" ינויסנפה קושהקיסעמלשיינויסנפה ביצקתל ףסונ תואצוהךרוצלהרקבהו תורתיה םימולשתה לוהינהדובע רשוכ ןדבא תולעהלידגמו תרקייתמ לזומקיסעמה תואצוה תאהניה האלמה תוירחאהדיבעמה לע תראשנותלעופ תינויסנפ הקלסמ(ןיידע םלשומ אל)לבקל םיליחתמ תוניצרב ץעייל םיליחתמ םיקנב"ץועיי ימד"םילהנמ יחוטיבמ םגו הדקפההמ םג
תוחטבמה תורבחב םייונישםילהנמ יחוטיבתחטבה רתוי ןיא יצחו הנש הזמ"רכמנ וניא" אוה השעמלו םילהנמ חוטיבב םדקמרתויה תונשמ םילהנמ יחוטיב-2000םדקמ םיחיטבמ"205"הדובע רשוכ ןדבא חוטיב םיללוכ ךאהלא תוסילופב לוהינה ימד .קיסעמל דסבוסמריעצ ליגב ןהב הריבצ תויאדכ( .דחוימב םיהובג)ללכב םא דואמ הכומנ
תוחטבמה תורבחב םייונישתושדח היסנפ תונרק(תנשמ1995)דועו דוע םידרוי לוהינה ימד.ובשחנש לוהינ ימד.אלכ םיבשחנ רבכ )2+0.25( םיכומנלהפיסומו םייחל תררועתמ המילשמ היסנפ ןרקומכ לוהינ ימדב( הפיקמב ומכ תוכנו תוומ ייוסיכחוטיבמ בוט רצומל תכפוה ךכבו )הפיקמה ןרקבשדח םילהנמ
תוחטבמה תורבחב םייונישתומלתשה תונרקו למג תופוקרכב תדעו לש תירוטלוגר תוברעתה רחאל(תאצוה.לוהינה ימד ולע )םיקנבהמ תופוקהלוהינה ימד תא ותיחפה קושה תוחוכ(םעימדל הרקת תעיבק לש תירוטלוגר תוברעתה0.5  0.4 לש תומרל םויה םיעיגמ םהו )לוהינ.דבלב הריבצהמ
םיינויסנפה םירצומב לוהינה ימדהריבצהמ לוהינ ימדןיב לדבהה0.25%ו הריבצהמ-1.25%הריבצהמתחא הנש קר( שדוחל  1,833 דיקפמש 20 ןבלאוה 67 ליגל )דבלב  22,000 רמולכ רתוי אלותיביר( ... 143,000 -ל  90,000 ןיב רעפה)3%םירצומה לכב םיאצמנ הריבצמ לוהינ ימד....
םיינויסנפה םירצומב לוהינה ימדתולעל םיכירצ אל היסנפ ןרקב הריבצמ לוהינה ימד...ו 0.5 דע תומלתשהו למגב .0.25  0.2 לעמ)..שדח םילהנמ חוטיב( ...והז
םיינויסנפה םירצומב לוהינה ימדתישדוחה הדקפההמ לוהינ ימדל ףא םיעיגמ םילהנמ יחוטיבב-13%!!!!!לעמ תולעל םיכירצ אל4%תוחפ בטומו)לעמ תולעל םיכירצ אל היסנפ ןרקב2%(רקיי ןכוס)דועתומלתשהו למגבופיסוה םא ירמגל דירוהל....דע הרתי םע תופוק7,000לופיטלידיימ.
לוהינ ימד תדרוהל םיכרדםיפסכ דוינ תועצמאב ןתמו אשמלוהינ ימד תתחפהל תובוט םיכרד יתש:םידבועה לכל ילעפמ רדסההרבחל הרבחמ תויוכזו םיפסכ תרבעה וא(חוטיב)תומלתשהו למג ,היסנפ ,םילהנמימניח יטנרטניא םזימ המגודלןייוצמ-FeeX
?ינויסנפ רצומ םירחוב ךיאה תונשמ םילהנמ חוטיב יל שי-80,'90,'2000,'.שדחהקיתו היסנפ ןרק יל שי.השדח היסנפ ןרק יל שי.למג תפוק יל שי.אל רבכ קלחו תוליעפ תוינכותהמ קלח.םויהמ תודקפהה תא זכרל יאדכ תינכות וזיאב?
?ינויסנפ רצומ םירחוב ךיאיושנ ינא,קוור,םידלי םע,םידלי אללהובג ילש רכשה,ךומנריעצ ינא,רגובמהברה תוינויסנפה תוינכותב םויה דע יתרבצ,טעמ
16?ינויסנפ רצומ םירחוב ךיאליג6720תפסותלשלכהנשהיסנפלשדח םילהנמ חוטיבהיסנפ ןרקקיתו םילהנמ חוטיבתינוערג הקיתו היסנפ ןרק 50היסנפ 500היסנפ
?לוהינ ימד וא חטבומ םדקמהטלחהה לע ליגה תעפשההטלחהה לע תמייקה הריבצה תעפשההשירפה ליגב השרוהה תעפשההשירפה ליגב היסנפה לע יוסימה תעפשה
ישיא תורשו יחוטיב רצומםירצומה ינש תא םישקבמ ונא השעמל:תינכת)דיבעמלו דבועל דרפנב( תורשו תיבטימ חוטיביתש תא גישהל םוצע העפשה חוכ קיסעמל.תורטמהלוכי עייסמ אל וקיסעמש דבוע(ךירצו)תא גישהלתורטמה יתש
19יונישה ינפל קושה בצמהנבומ םיסרטניא דוגינחוקללהנמרדסהםינרציקיסעמדבוע
20תופיקשה לדומרדסה להנמו םינרצי ןיב הדרפה - הרבחב שדחה בצמהחוקלםינרצילהנמרדסהתופיקש .1ח"שב עובק החרט רכש .2קיסעמ תורש טרפמ .3דבוע תורש טרפמ .4
21םילומגת"היסנפה דכ"70% -כ הרטמההיסנפםייוציפ:עצוממה רכשהמ היסנפ 70% תגשהל םישרדנ םיאנת ינש1.םייוציפ8.33%,דיבעמ םילומגת6%,דבוע םילומגת5.5%,א.כ.ע(דיבעמ)1%-הס"כ כ-20%2.תוחפל לש םולשת35ל-40ןוידפ אלל םינש/םיפסכ רורחש
הבר הדות