הדובע ינידב תויגוסןומגא ןתיאeytan@kfitz.net24.4.13 ,תוכרעמ ץקועו ימטסט ןויע םוי ךותמwww.kariera.co.il
תואכז ןינעל לעופב הדובע ימי 200"?םנמאה  "תיתנש השפוחלתיתנש השפוח קוח,האלמ השפוח תסכמל תואכז הנקמ,ימי לש ילמינימ רפסמ םילשה דבועה םא ,חול תנש לכל.םיבר םימי ריסחהש ףא לעו ,הדובעעבוק קוחה:"3(ב)דיבעמה ןיבו דבועה ןיבש יטפשמה רשקה היה- ]חול תנש[ התואב דבע דבועהו ,הדובעה תנש לכ םייקתוחפל200םימי-השפוחה ימי רפסמ ויהי[אלמ];מ תוחפ-200םימי-יסחי קלח השפוחה ימי רפסמ היהילעופב הדובעה ימי רפסמ סחיכ ]אלמה[ םימיה רפסממל-200...אבוי אל השפוח םוי לש קלחןינמב".ב םיללכנ םימי הזיא"לעופבש הדובעה ימי",קוחה יפל?שונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא2
?"םימי 200 תוחפל דבע" שוריפ המהיב"הדובעל יצראה ד:"ףיעסל הנוכנה תונשרפה3(ב)תיתנש השפוח קוחלימי ףא "לעופב הדובעה ימי" תרדגהב תללוכה וז איהםניגבו ,וב היולת הנניאש הביסמ דבוע לש תורדעיההרקמב ומכ ,רכשכ הומכש הרומת וא רכש ול םלושמ".הלחמ לשהדובע תנואת ימי םג םאה ןידה קספמ רורב אל.םיאולימ ,גח ימיש חינהל ריבס ;הרדגהב םיללכנ)68/09 קסע( ?הדילה תשפוח ימי .םיללכנ ןכא -לבאו]!חול ימיב השפוח הנקמ קוחה[ [240חול תנשמ קלחב הדובעל םימי]שונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא3
?םירוטיפמ קלח -עומישתליחת השעמל אוה עומישהש ןועטל ןתינ םאה"הלח"ש דבוע רטפל רתומ ןכלו ,םירוטיפה ךילה?םירוטיפל עומישה ןיב ,עתפלתפוקתב דבוע ירוטיפ לע רסוא הלחמ ימד קוח:ותלחמבקע ותדובעמ רדענש דבוע רטפי אל דיבעמ )א(.א4ול הרובצה הלחמ ימדל תואכזה תפוקת ךלהמב ,ותלחמ....יצוביק םכסה יפל וא הז קוח יפלשונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא4
םירוטיפ ינפל עומיש תבוחדבוע רטפל שקבמה דיבעמ-לש ךילה םייקל בייחםדוק םימי רפסמ ,דבועה ינפב עירתהל -ונייה ,עומישאלא ,הבוט הנווכה .ורטפל לקוש דיבעמה יכ ,השעמל.השעמל לחה םירוטיפה ךילה יכ עדוי דבועהשםילוחה תפוקב אפורה לא רהממ דבועה,רושיא לבקמואוה .)הזכ רושיא לבקל "דואמ השק" ,עודיכ( .הלחמ לע.קוחה יפל ,םירוטיפמ תוניסחל ןעוטו ,דיבעמה לא רזוחהרואכל-תוניסח דבועל ןכא שי;ךילהש קר אלינפל ,שממל הכזי דוע דבועהש אלא ,רצעיי םירוטיפהתדמועה הלחמה ימי תסכמ אולמ תא ,ותדובע םויס.ותושרלשונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא5
תוניסחהמ רורחשעבוק קקוחמה-ףיעסה ךשמהב-ןלהלכ:(ב)הלאמ דחאב ולוחי אל הז ףיעס תוארוה:(1)תמדקומ העדוה דבועל ןתנ דיבעמהםירוטיפל תמדקומ העדוה קוח יפל םירוטיפל.ותלחמ בקע דבועה רדענ םרטב ,תורטפתהלואיה ליעלד הארוהה תרטמ,שרופמב,תא עונמלונלש הרקמבש אלא ;םירוטיפה רחאל ךילהה תריצעלע ירהש( םירוטיפ תעדוה דבועל הרסמנ אל ןיידע.)םירוטיפה טקא ינפל עומישה תא עצבל דיבעמהםישוע המ?שונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא6
תרוכשמבו רכשב דבועל "הלחמ תפוקת":עבוק הלחמ ימד קוחל )ב(2 ףיעסלכ הלחמה תפוקת אהת - תרוכשמב דבוע יבגל )1(;םיגחו תיעובש החונמ ימי תוברל ,ותלחמ ימיימי לכ הלחמה תפוקת אהת .... רכשב דבוע יבגל )2(;םיגחו תיעובש החונמ ימי טעמל ,ותלחמףיעס4הלחמה ימי םירבצנ דציכ עבוק קוחל" :םוי"...אלמ הדובע שדוח לכל יצחוףיעס5םיעיגמה הלחמה ימד בושיח ךרד תא עבוק.בויח ךרד יבגל הארוה קוחב ןיאתריבצהלחמה!לעופב ולצונש הלחמ ימי תרומתשונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא7
?ולצונ הלחמ ימי המכתרוכשמב דבוע"(ישדח)"רכשב דבועו"(ימוי"ואהווש םרכשו ,םלש שדוח ךשמב ולחש )"יתעש(ישדחהעובק רכש לביק,ימויה-דבע,ךרוצל.םוכס ותואב הלחמ ימד ולבקי -)תועש 186 ,האוושההלבא-הרואכל,קוחה ןושל יפל,הלחמה ימי תריבצמימד תריבצמו ,)31 וא( הלחמ ימי 30 וכוני ישדחה לש.דבלב הלחמ ימי 26 דע 22 וכוני ימויה לש הלחמהיאכז דבועהש חיננםומיסכמלתואכזה(90םימי),.םישדח העברא לש הפוקתל הלחוהרואכל,ישדחההשולש םותב הלחמל ותוכז תא הצמיתשולשב לצני ימויה וליאו ;)הלחמ ימי 90( חול ישדחהיהיו ,הלחמ ימי -66 וא -75 קר םינושארה םישדחה!ותלחמל יעיברה שדוחב הלחמ ימדל םג יאכזשונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא8
הקיספב ןורתפ אלל -םוי -םוי תויעבהלוח דבוע,רדענו-םילופיט לגרל-עובשב דחא םוי."הלחמל ןושאר םוי" םלוכ םה תורדעהה ימי םאה(ונייה-םולשתב אלש),תופיצרב םתוא רופסל שיש וא(ונייה-ינשה עובשהמ הלחמ ימד םלשל)?הלחמ תדועתבהנייוצהלחמתמייוסמ;חא דימ"איבמ כםיתעלו( תרחא הלחמ הבו ,תפסונ הדועת דבועהלכ םאה .)"הנושאר הלחמ"כ תנייוצמ איה -תובורקתורדעה ןאכ שיש וא ,דרפנב תורדעה איה הלחמ תפוקת?תכשמנהדובעה םוי עצמאב התיבה ךלה דבוע,תרחמה םוימו?"ןושארה הלחמה םוי" והמ .הלחמ ללגב רדענוא ,הלחמ שיש הנושארל אפורה עבק וב םויה הז םאה?האלמה תורדעהה םוי אוה ןושארה תורדעהה םויששונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא9
םירפסנ דציכ -םוי ידימ קסעומ וניאש דבוע?"ןושארה הלחמה םוי" והמ ?הלחמה ימיליג לצא תיב קשמ תדבוע הנינ,עובשב דחא םוי(ו םוי'),4.)!(  80 רכשה .'ו םוי דע עובשב 'א םוימ התלח .תועשו םויש הנעט תדבועה'אוה"הלחמה םוייששה",איה ןכלוהעבת אל איה( הז םויל הלחמה ימד אולמ םולשתל תיאכזהתיה אל םהב ,הלחמה ימי רתיל הלחמ ימד הז דיבעממןושארה תורדעהה םוי והזש ןעט דיבעמה .)ולצא דובעל הרומא.הלחמ ימדל תיאכז הניא תדבועה ,ןכלו -ולצאהיב"תדבועה תבוטל קספ ירוזאה ד" :ונתעדל" ...םויההאצותכ תורדעהל יעיברה םויה ושוריפ "תורדעהל יעיברהלצא תורדעהה לש יעיברה םויה אקווד ואלו ,הלחמ התואמשונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא."דיבעמ ותוא10
ךשמה -ןושאר הלחמ םויהיבב"תועדה וקלחנ יצראה ד.בתומ ירבח השולשתרעהב ,תאזמ הריתי ;ירוזאה ד"היב םע ומיכסהלצא םוי לכב תקסעומה -וזכ תדבוע יכ עבקנ בגאםוימ רבכ םיאלמ הלחמ ימדל תיאכז -רחא דיבעמ.)המל -ד"הספמ רורב אל( ןושארה תורדעההןיב רשוק קוחה יכ ועבק םירחא בתומ ירבח ינשםוקמל -ונייה ,דבועה לש "ותדובע םוקמ"ל הלחמהוניאש ,ןושארה תורדעהה םוי .יפיצפסה הדובעההרדענ וב ןושארה םויה אוה ,הלחמ ימד הנקמ.עובשב יששה םוי -ונייה ,הז דיבעמ לצא תדבועה(לע-לקיו,זנ/18-3,דפ"עאל652)שונא יבאשמ לוהינל ץעוי ,ןומגא ןתיא11